Figure 20.10. Soybean Marketing Profile, Freese-Notis, 1995-2000 Crop Years
Figure 20.11. Soybean LDP/MLG Profile, Freese-Notis, 1998-2000 Crop Years
Note: LDP stands for loan deficiency payment and MLG stands for marketing loan gain.